Αναζήτηση

Tropical Cafe & COVID19

Η Tropical Café, εξαιτίας του COVID-19 που επέβαλε σε χιλιάδες επιχειρήσεις να λειτουργούν καθημερνά κάτω από ειδικές συνθήκες, εφαρμόζει αυστηρά όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, σε όλους τους εργασιακούς της χώρους, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Τα μέτρα αυτά είναι :

· Χρήση μάσκας από τους εργαζόμενους και τους πελάτες

· Χρήση γαντιών

· Θερμομέτρηση εργαζομένων σε καθημερινή βάση

· Εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης σε όλες τις εγκαταστάσεις της εταιρίας

Αποτελεί πρώτιστο καθήκον μας η προστασία της υγείας των συνανθρώπων μας που θα εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του κοινωνικού συνόλου αλλά και των επιχειρήσεων.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Για την Tropical Café

Παύλος ΛάγιοςTropical Café, because of COVID-19 which required thousands of companies to operate daily under special conditions, strictly applies all the measures provided for in all its workplaces, in accordance with the instructions of the competent authorities. These measures are:

· Using a mask by employees and customers

· Using gloves

· Thermal measurement of workers on a daily basis

· Cleaning and disinfection work at all the company's premises

It is our primary duty to protect the health of our fellow human beings that will ensure the proper functioning of society as well as businesses.

With friendly greetings,

For Tropical Café

Pavlos Lagios